Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per Ribacke angående den planerade moskén | Sverigedemokraterna i Alvesta

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per Ribacke angående den planerade moskén

Vid Nämnden för Myndighetsutövnings möte den 2018-03-12 beviljades bygglov för ett kulturcentrum (läs moské) i Alvesta. Trots de många och sakliga argument från boende om bl.a. trafiksituationen och det närliggande dagcentret, verkar man inte ha tagit någon hänsyn till eller brytt sig om att bemöta dessa. Ärendet har nu, med all rätt, överklagats, och vi kan bara hoppas på att Länsstyrelsen uppvisar en större respekt för människorna och miljön i närområdet.

Ytterligare en aspekt som det talats mindre om är jämställdhetsperspektivet och den från majoritetssamhället kraftigt avvikande kulturen som nu ser ut att kunna sätta en permanent prägel på Alvesta. Den som tagit del av planritningarna och verksamhetsbeskrivningen kan lätt konstatera att man har för avsikt att bedriva könssegregering och att man kommer hålla kvinnliga besökare åtskilda från manliga. Med anledning av ovanstående efterlyser Sverigedemokraterna följande svar:

 

  1. Är det Alvesta kommuns ambition att uppmuntra kulturella strukturer likt de som angetts ovan?

 

  1. Enligt kommunens jämställdhets- och mångfaldspolicy ska man bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete som utgår från en grundläggande princip om likabehandling och ickediskriminering oavsett kön. Är Per Ribacke av uppfattningen att den verksamhet som kommer att bedrivas är överensstämmande med kommunens policy?

 

  1. I SMP 13/4 kunde vi läsa att man ännu inte löst trafiksituationen. Den 9/3–17 skrev även Per Ribacke och Sebastian Ohlsson i en debattartikel uttryckligen att ”Kommunen ansvarar för trafikplaneringen och denna ingår i bygglovsprocessen.”

Varför går man till beslut i ett så pass omfattande ärende trots att man inte har erforderligt beslutsunderlag?

 

  1. Rikskriminalpolisen har klassat Rönnemyr som ett av de 55 områden i Sverige där kriminella har makt över lokalsamhället. Dessa områden präglas av ett kulturellt utanförskap. Vad har ni för svar till de kommuninvånare som uttrycker oro över att ett sådant här projekt förstärker och cementerar utanförskapet?