Sverigedemokraterna i Alvesta | Sverigedemokraterna i Alvesta | Sida 2

Sverigedemokraterna Alvesta

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Alvesta

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på våran sida.

Basic RGB

 • Angående vår motion om kvinno- och mansjourer

  Av arvid.nikolausson den 16 december, 2016
  0

  Under senaste kommunfullmäktige debatterades vår motion angående att utreda hur man kan ge kvinno- och mansjourer bättre möjligheter att mer aktivt ska besöka högstadieskolor i kommunen. Tyvärr så fick vi inget gehör i fullmäktige för motionen, vilket är tråkigt då det är högst angeläget att vi gör vad vi kan för att ge ungdomar så goda förutsättningar som möjligt att känna sig trygga. Inte minst med anledning av att en betydande del av både brottsoffer och förövare tillhör nyss nämnda kategori.

  En av dem som var allra mest kritisk till motionen var Mats Nilsson (C). Det var mycket som sades, och vi känner att vi vill ta tiden att försöka beröra en del av vad som framfördes och förtydliga vissa saker:

  – Att ”ta ansvar” är för oss bl.a. att se problem och brister, och göra vad vi kan för att komma tillrätta med dem. Att du anser att vi har ett särskilt ansvar eftersom vi lyfter fram exempel och fakta så tyder det på att du framförallt har problem med verkligheten, inte med oss. Det hade varit intressant att höra ett mer utförligt resonemang kring din syn av ansvar.

  -Den utländska läkaren som tog emot dig på akuten förra veckan berörs inte över huvud taget i motionen, och hade fått behålla sitt jobb även om ni röstat för motionen. Om du däremot undrar över var vi står i frågor om arbetskraftsinvandring, så kan du läsa om det (och mycket annat) här: https://sd.se/var-politik/var-politik-a-till-o/

  -Avslutningsvis säger du att det behövs ”positiva krafter” i politiken. Det stämmer givetvis, däremot så kan man kanske hur pass mycket man lever upp till det själv när man – istället för att diskutera motionen i sig, vad man inte håller med om, och hur man kan komma fram till någon kompromiss och gemensam lösning – istället helt utesluta motionen ur debatten, börja prata om ett allmänt ”ansvar”, säga hur man skäms över att vara svensk, och börja anklaga oss för att skapa främlingsfientlighet och att vi ”sprider rykten och bygger upp ett hatsystem genom bl.a. IT-verksamhet”. Det är synd att man främst verkar vara ute efter att skapa dramatik och synas istället för att diskutera faktiska problem och komma fram till lösningar. Det är en väsentlig skillnad mellan det sistnämnda och att låtsas att allt är frid och fröjd och att allt dåligt man hör om är en del av någon sorts konspiratorisk hatkampanj vars mål är att bygga upp hatsystem (vad det nu exakt innebär).

  Förutom Mats Nilsson deltog även Per Ribacke (S) i diskussionen. Det verkar som att man missuppfattat själva andemeningen i motionen när man påstår att vi skulle vara ute efter att slippa undan ansvar och lägga över det på ideella organisationer som kvinno-och mansjourer. Det är inte meningen att vi ska göra arbetet för dessa tuffare, det är precis tvärtom. Vi vill göra det enklare.Om det finns något vi kan göra för att underlätta deras arbete så är det vårt ansvar – som så ofta kom på tal under debatten – att se till att så sker. Det ter sig inte särskilt troligt att frivilligorganisationer skulle ta illa upp för att de fick viss uppmuntran från kommunalt håll.

  Att avfärda motionen utan någon bättre motivering än vad som framfördes under mötet känns inte trovärdigt, och tyvärr känns det inte som att övriga partier har viljan eller energin att kämpa för våra ungdomar i kommunen.

  Du kan se hela debatten här nedan:

   

 • Vår syn på brottsförebyggande verksamhet i Alvesta

  Av arvid.nikolausson den 5 augusti, 2016
  0

  Den senaste tiden har vi tyvärr kunnat läsa om ett antal rån och inbrott i Alvesta. Med anledning av detta vill vi ge några kommentarer kring situationen i Alvesta och Sverigedemokraternas syn på brottsbekämpning.

  En absolut grundförutsättning för att ett samhälle och en kommun ska kunna fungera på ett önskvärt sätt är att medborgare och näringsidkare känner trygghet. Skola, vård, välfärd och infrastruktur är givetvis viktiga, men utan ett kraftigt markerande mot brottslighet så kommer färre företag och invånare att vilja bo och verka i Alvesta.

  Det finns en teori inom kriminologi som kallas för ”Broken windows” (=krossade fönster).
  Den bygger på idén att när en byggnad utsätts för initial skadegörelse, till exempel får ett fönster krossat, så dröjer det inte länge förrän fler fönster går sönder, och skadegörelsen blir alltmer omfattande. Därför är det av största vikt att man åtgärdar skadegörelsen i ett tidigt skede, innan man ger ut signalen att det går bra att krossa fönster, eftersom ingen ändå inte bryr sig.

  Den här teorin går även att applicera på situationen vi sett i Alvesta. Om man med agerar med kraft och bestämdhet när man ser tendenser till en ökad kriminalitet, så kommer det i framtiden krävas mindre resurser för att bekämpa densamma. Men om vi väntar och hoppas att det går över av sig självt så riskerar vi att se en eskalerande kriminalitet, otrygghet och oro hos medborgare.

  Vi har dussintals skräckexempel i Sverige på hur långt saker kan gå om man vägrar se och ta tag i problem. Låt inte Alvesta bli ännu ett sådant!

  Även om det primärt är statens uppgift att se till att polisen har tillräckligt med resurser för att hålla tillbaka kriminaliteten runtom i landet, så finns det ändå flera saker som man kan göra från kommunalt håll. Exempel på åtgärder kan vara:

  – Att från kommunens sida ställa krav på att staten tar sitt fulla ansvar för att polisen är tillräckligt bemannad och arbetar på ett sätt som är anpassat efter lokala behov.

  – Effektivisera brottsförebyggande rådets arbete mot brottslighet. Detta t.ex genom en förbättrad dialog mellan kommun, polis, näringsliv och föreningar så att man tillsammans kan jobba fram en så bra bild som möjligt över vilka åtgärder som behöver vidtas.

  – Särskilt otrygga och brottsutsatta områden ska bevakas genom extrainsatser i form av kameraövervakning, motorburna bevakningspatruller eller patrullerande ordningsvakter.

  – Kommunerna bör göra en övergripande utvärdering av belysningen av gator, parker och promenadstråk.

  – Kommunen bör uppmuntra till bildandet, och aktivt stödja olika former, av nattvandringsgrupper.

 • Kommentarer kring senaste tidens händelser kring budgeten i Alvesta kommun

  Av arvid.nikolausson den 5 juli, 2016
  0

  Tiden sedan kommunfullmäktiges sista sammanträdande innan sommaren har som alla nog har hört och sett varit ovanligt dramatisk. Vi syftar naturligtvis på utfallet i röstningen om budgeten. Det styrande blockets (S, MP, C) budgetförslag ställdes mot moderaternas budget, där det sistnämnda vann majoritet med stöd från samtliga övriga partier, inklusive Sverigedemokraterna.

  Det här bör betraktas som ett tydlig signal från övriga partier. Man anser att nuvarande styre har misslyckats med att leda kommunen. Även så från Moderaterna tycks det, då de den här gången inte röstade på oppositionens budget utan faktiskt valde att rösta på sin egen politik. Ett välkommet uppvaknande på ett sätt, men tyvärr också ett tecken på att man en gång också slumrat till i sin roll som opposition.

  Man har från både höger och vänster pratat om ”stabilt styre” i kommunen. I ett läge som detta borde det mest logiska och stabila vara att nuvarande styre tackar för sig och lämnar plats till de som faktiskt står för den budget som kommer att gälla i Alvesta. Tyvärr blev det i dagarna blev det även känt att S, MP och C har för avsikt att styra vidare i Alvesta med en moderat budget, samtidigt som Thomas Johnsson inte verkar ha några problem med detta.

  Vi tror det är fel väg att gå. Med den här sortens styre, där ett block driver oppositionens politik, riskerar eventuella framtida motgångar för Alvesta att mynna ut i att man skyller på varandras roll i situationen och skapar en otydlighet för väljarna vem det är som egentligen styr.

  Eftersom det finns ett majoritetsstöd för moderaternas budget, så tror vi att det även finns underlag för ett maktskifte. Exakt hur det ska se ut i detalj är kanske för tidigt att säga, men innan det kan ske krävs det av Thomas Johnsson och Moderaterna att börja ta sin roll som oppositionsråd på allvar. Stabilitet handlar inte om att man ska lägga sig platt för sin motståndare. Det handlar om att se till att skapa ett stöd och underlag för sin politik. Efter den senaste tidens Socialdemokratiska styre, känns det som att det är hög tid att man göra just det, på riktigt.

 • Sverigedemokraterna Alvestas synpunkter på allmänhetens frågestund

  Av arvid.nikolausson den 8 maj, 2016
  0

  På kommunfullmäktige den 3/5 blev återigen frågan om allmänhetens frågestunds utformning aktuell. Första gången detta kom på tal var så längesedan som den 26 maj 2015, när en engagerad medborgare hade ett antal frågor som denne ville ha svar på. Svaret hon fick då var att det tagits ett beslut i kommunfullmäktige i November 2014 – det vill säga det första sammanträdet efter valet – som klargjorde att frågor som tas upp under punkten allmänhetens frågestund måste röra dagordningen för det aktuella mötet. Med den motiveringen nekades frågeställaren att ställa sina frågor.

  Sedan dess har man från kommunfullmäktiges ordförande Bertil Olsson håll meddelat att man skulle ta upp huruvida det finns stöd att ändra arbetsordningen så att alla frågor kan ställas, d.v.s även sådana som ej rör dagordningen, med gruppledarna från respektive parti. Då efterfrågade man en skrivelse där varje parti fick redogöra för sin syn på allmänhetens frågestund. Sverigedemokraterna Alvesta lämnade in den här skrivelsen runt årsskiftet 2015/2016

  Samme medborgare som i maj 2015 blev nekad att ställa frågor, var under tisdagen återigen var uppe för att kräva svar på varför det, efter ett år, inte verkar ha hänt någonting. Exakt hur beslutsprocessen inom presidiet sett ut kan inte vi som parti svara på. Visserligen meddelade ordförande Bertil Olsson att presidiet nu lämnat ett förslag till att gå tillbaka till en liknande arbetsordning som vi hade innan, och att detta skulle beslutas om i kommunfullmäktige i Juni. Helt klart är dock att det har tagit omotiverat lång tid för en sån här till synes enkel sak att redas ut.

  Vi kanske inte kan göra någonting för att snabba på själva beslutsprocessen, men vad vi däremot kan göra är att här nedan lägga ut vår skrivelse som vi skrev 2015, där vi återger vår syn på punkten allmänhetens frågestund.

   

  Sverigedemokraterna Alvesta vill se att reglerna för punkten ”allmänhetens frågestund” på kommunfullmäktige ändras så att alla frågor får lov att ställas. Som det ser ut idag får man endast ställa frågor som rör dagordningen.

  Fullmäktige är den bästa möjligheten för kommuninvånare och politiker att ha en öppen dialog. Att då begränsa de förstnämndas möjligheter till att göra sin röst hörd till de punkter som råkar vara aktuella vid just det mötet tyder på ett mycket märkligt förhållningssätt gentemot kommuninvånare. För SD Alvesta är det självklart att kommunikationen mellan politiker och medborgare i största möjliga mån ska ske i båda riktningarna.

  Att behålla nuvarande regler är en inskränkning av demokratin, och riskerar att späda på ett politikerförakt som redan idag är mer eller mindre utbrett. Att begränsa de demokratiska medlen för att göra sin röst hörd kan också vara direkt skadligt eftersom vi riskerar att vissa människor ser sig tvingade att kanalisera sin frustration med hjälp av andra metoder, såsom hot mot folkvalda, skadegörelse etc. Det här är en mycket farlig väg att gå.

  För en ansvarstagande kommun bör öppenhet och uppmuntran gentemot engagerade medborgare vara grundprincipen i frågor som denna, och Alvesta har mycket att vinna genom att ta vara på den kompetens, engagemang och nyfikenhet som finns ute i kommunen.

  Sverigedemokraterna Alvesta

 • Medlemsmöten

  Av tommy.ernemyr den 23 februari, 2016
  0

  Medlemsmöten

  Hejsan alla medlemmar och likatänkande 🙂

  Vi har idag ändat våran mötes dag till tisdagar i stället, så nästa medlemsmöte blir på tisdag den 8e mars kl 17:30 på samma plats som vanligt, ni är varmt välkomna då,.

  Och inte att förglömma vi har KF nästa tis (1/3) kl 18:30 så ni som är lite intresserade kom gärna dit och titta,

  Tommy