Sverigedemokraterna i Alvesta | Sverigedemokraterna i Alvesta | Sida 5

Sverigedemokraterna Alvesta

Välkommen till Sverigedemokraterna Alvesta

Robin Berg

Gruppledare

Arvid Nikolausson

Ordförande

 • Är ”Folkets Hus” hela folkets hus?

  Av arvid.nikolausson den 24 mars, 2017
  0

  Ikväll fick vi beskedet att vi har blivit portade från Folkets Hus i Alvesta – en vecka innan vår föreläsning om Islam var tänkt att gå av stapeln, med bl.a. den före detta muslimen Mona Walter som föreläsare. Det kom som en överraskning för oss, särskilt då det var över en månad sedan vi gick ut med information om att vi skulle arrangera föreläsningen, och Folkets Hus därför haft all möjlighet att agera tidigare.

  Vi anser att detta är något som vi är skyldiga medborgarna i kommunen. Många människor känner en genuin oro inför samhällsutvecklingen, och alltfler tvingas i första hand bli vittne till de värdekonflikter som uppstår mellan olika kulturer. Den här föreläsningen var tänkt som ett tillfälle att ge alla medborgare en chans att ställa frågor, diskutera, och få en mer nyanserad bild av Islam än den man brukar bli serverad av medie- kultur- och politiker-etablissemanget. Av just denna anledning skulle det hållas öppet för allmänheten och vara gratis.

  Det är mycket allvarligt och ett direkt hot mot demokratin, yttrande- och mötesfrihet när man slår undan benen för dessa människor, och därmed nonchalerar deras rätt att göra sin röst hörd. Det blir nästintill löjeväckande när man från Folkets Hus centralt säger sig inte vilja hyra ut till ”exkluderande” rörelser, samtidigt som man själv exkluderar och spottar på såväl Mona Walter som närmare en fjärdedel av Sveriges röstberättigade.

  Tyvärr är det ett mönster som vi har sett i Sverige under lång tid. Alltför länge har folks oro och rätt att uttrycka den fått stå tillbaka till förmån för det politiskt korrekta etablissemangets monopol på verklighetsbeskrivning och egna spelregler för vem som har rätt att komma till tals. Det är dags att vi tar tillbaka makten över vår möjlighet att tycka och framföra vad vi vill, och stå upp för det vi står för!
  Vi vägrar dock att låta oss stoppas av det här, utan gör just nu allt vad vi kan för att hitta en ny lokal att hålla föreläsningen i. Vi uppmanar alla som vill delta på föreläsningen att anmäla sig till alvesta@sd.se för att på så sätt inte missa informationen och säkra sin plats.

  Vi kommer hålla er informerade!

  Benny Lundh Johansson
  Styrelsen SD Alvesta & Älmhult

 • Moské i Alvesta – vad tycker vi?

  Av arvid.nikolausson den 22 januari, 2017
  0

  Vi har fått väldigt stor respons den senaste tiden angående det omtalade moskébygget i Alvesta. Efter att först ha väckt Frågan har nu både Smålandsposten och Sveriges Radio rapporterat om det, och det är något som det fortfarande rapporteras flitigt om. Det är uppenbart att det är en fråga som berör och en viktig fråga för Alvestaborna, i synnerhet de som bor i det aktuella området.

  Rent principiellt motsätter vi oss att det ska finnas ett islamiskt Kulturcentrum i Alvesta. Det är för oss uppenbart att den utveckling vi sett de senaste decennierna har skapat stora spänningar och problem, och det här projektet är ett ytterligare ett steg i samma riktning. Det kommer inte att öka de idag segregerade samhällsgruppernas möjlighet att anpassa sig till svenska samhället, utan snarare bygga vidare på muslimers alienering från majoritetssamhället. I det läge som Sverige befinner sig i just nu, med stora problem med utanförskap och segregation, är det av största vikt att vi bryter mönstret och ser till att alla känner tillit och gemenskap med varandra och att vi är en del av ett och samma samhälle.

  Dock så ska det poängteras att det är svårt att från politisk håll hindra privata föreningar och organisationer att upprätta byggnader på en enbart principiell grund. Oavsett vad man tycker så är det viktigt att vi respekterar religionsfriheten samt är konsekventa och förhåller oss till de lagar och förordningar som finns.

  Med det sagt vill vi ändå vara tydliga med att vi inte stödjer uppförandet av en moské och Kulturcentrum med hänvisning till förklaringen ovan, och vi kommer göra vad vi kan för att lyfta fram de problem som vi ser. Dels av samma anledningar som framförts av boende i området, bl.a. Trafiksituationen, den ökade otryggheten och risken för mordbränder och våld, men även med hänvisning till avslöjanden som gjorts i andra moskéer runtom i Sverige.

  Bland annat har det uppdagats stora brister på respekt för svensk lag och kultur i flera moskéer. När Uppdrag Granskning gjorde ett program om svenska moskéer visade det sig att ett stort antal moskéer bl.a. uttryckte sitt stöd till månggifte, att kvinnan inte har rätt till att neka sin man sex, och att kvinnan inte ska anmäla till polisen om hon blir misshandlad. I Gävles moské avslöjades det av Gefle Dagblad att man vill sprida Salafismen, den inrikting inom islam som delas av bl.a. Al Qaida och IS och som är dominerande i Saudiarabien. Al Taqwa ungdomsförening har anordnat föreläsningar på Skärholmens moské i Stockholm, en grupp som knutits till svenska jihadresenärer och har öppet hyllat flera framstående islamister och har medlemmar som även hyllar Usama bin Ladin. Göteborgs moské på Hisingen finansieras till 100% av Saudiarabien. I Halmstad moské beskrev man homosexualitet som ett ”virus”, och i ytterligare ett stort antal moskéer i städer runtom i Sverige finns det kopplingar till jihadresenärer och extremism. Dessutom kan det nämnas att flera av dessa moskéer erhåller statsbidrag.

  Det ska som alltid poängteras att det här inte behöver vara representativt för alla muslimska föreningar, men det är mer än tillräckligt för att man ska förhålla sig starkt kritiskt och försiktigt gentemot ytterligare moskébyggen. Vi misstror inte den förening som önskar bygga moskén i synnerhet, men man måste förstå vår, och även många andra människors genuina oro över den utveckling i Sverige som underlättat för islamismen att få ökat fäste i Sverige. Därför är det av största vikt att man är öppen med vad man bedriver för verksamhet, vilken tolkning man gör av islam, hur stor roll det bör spela i det svenska samhället, samt i detalj redogör vem/vilka som står som finansiär(er) för projektet.

 • Moské i Alvesta?

  Av arvid.nikolausson den 4 januari, 2017
  0

  På kort tid har vi fått flera indikationer på att det finns planer på att uppföra en moské i Alvesta tätort. Sedan nyår har vi tagit del av två åtskilda källor som påstår detta.

  Med anledning av detta och av hänsyn till kommuninvånarna vill vi reda ut det här i ett så tidigt skede som möjligt för att motverka ryktesspridning och få klara besked med en gång. Ett uppförande av en moské är något som sätter en stor prägel på samhället och inte minst på närområdet, och därför är det angeläget att man tydligt klargör huruvida det finns planer för ett sådant projekt eller ej och hur detaljerna ser ut – Både för invånarnas och för kommunens skull, då man annars riskerar att urholka förtroendet för kommunen och dess relation till medborgarna.

  Inledningsvis finns det flera viktiga frågor som man bör få svar på Alvesta kommun, bland annat:

  1. Ett rakt svar på huruvida det har förts diskussioner om att uppföra en moské, och hur långt i processen ärendet i så fall hittills har kommit.

  2. Vem står som byggherre och har ansvar för byggnationen?

  3. Var ska moskén byggas och hur ska den se ut utseendemässigt?

  4. Hur finansieras projektet? Kommer kommunen att bistå med resurser för att genomföra byggnationen? Vem/vilka kommer att finansiera?

  5. När förväntas moskén vara uppförd?

   

   

  Vi ser förväntansfullt fram emot svar från berörda på ovanstående frågor!

 • Vår syn på brottsförebyggande verksamhet i Alvesta

  Av arvid.nikolausson den 5 augusti, 2016
  0

  Den senaste tiden har vi tyvärr kunnat läsa om ett antal rån och inbrott i Alvesta. Med anledning av detta vill vi ge några kommentarer kring situationen i Alvesta och Sverigedemokraternas syn på brottsbekämpning.

  En absolut grundförutsättning för att ett samhälle och en kommun ska kunna fungera på ett önskvärt sätt är att medborgare och näringsidkare känner trygghet. Skola, vård, välfärd och infrastruktur är givetvis viktiga, men utan ett kraftigt markerande mot brottslighet så kommer färre företag och invånare att vilja bo och verka i Alvesta.

  Det finns en teori inom kriminologi som kallas för ”Broken windows” (=krossade fönster).
  Den bygger på idén att när en byggnad utsätts för initial skadegörelse, till exempel får ett fönster krossat, så dröjer det inte länge förrän fler fönster går sönder, och skadegörelsen blir alltmer omfattande. Därför är det av största vikt att man åtgärdar skadegörelsen i ett tidigt skede, innan man ger ut signalen att det går bra att krossa fönster, eftersom ingen ändå inte bryr sig.

  Den här teorin går även att applicera på situationen vi sett i Alvesta. Om man med agerar med kraft och bestämdhet när man ser tendenser till en ökad kriminalitet, så kommer det i framtiden krävas mindre resurser för att bekämpa densamma. Men om vi väntar och hoppas att det går över av sig självt så riskerar vi att se en eskalerande kriminalitet, otrygghet och oro hos medborgare.

  Vi har dussintals skräckexempel i Sverige på hur långt saker kan gå om man vägrar se och ta tag i problem. Låt inte Alvesta bli ännu ett sådant!

  Även om det primärt är statens uppgift att se till att polisen har tillräckligt med resurser för att hålla tillbaka kriminaliteten runtom i landet, så finns det ändå flera saker som man kan göra från kommunalt håll. Exempel på åtgärder kan vara:

  – Att från kommunens sida ställa krav på att staten tar sitt fulla ansvar för att polisen är tillräckligt bemannad och arbetar på ett sätt som är anpassat efter lokala behov.

  – Effektivisera brottsförebyggande rådets arbete mot brottslighet. Detta t.ex genom en förbättrad dialog mellan kommun, polis, näringsliv och föreningar så att man tillsammans kan jobba fram en så bra bild som möjligt över vilka åtgärder som behöver vidtas.

  – Särskilt otrygga och brottsutsatta områden ska bevakas genom extrainsatser i form av kameraövervakning, motorburna bevakningspatruller eller patrullerande ordningsvakter.

  – Kommunerna bör göra en övergripande utvärdering av belysningen av gator, parker och promenadstråk.

  – Kommunen bör uppmuntra till bildandet, och aktivt stödja olika former, av nattvandringsgrupper.

 • Kommentarer kring senaste tidens händelser kring budgeten i Alvesta kommun

  Av arvid.nikolausson den 5 juli, 2016
  0

  Tiden sedan kommunfullmäktiges sista sammanträdande innan sommaren har som alla nog har hört och sett varit ovanligt dramatisk. Vi syftar naturligtvis på utfallet i röstningen om budgeten. Det styrande blockets (S, MP, C) budgetförslag ställdes mot moderaternas budget, där det sistnämnda vann majoritet med stöd från samtliga övriga partier, inklusive Sverigedemokraterna.

  Det här bör betraktas som ett tydlig signal från övriga partier. Man anser att nuvarande styre har misslyckats med att leda kommunen. Även så från Moderaterna tycks det, då de den här gången inte röstade på oppositionens budget utan faktiskt valde att rösta på sin egen politik. Ett välkommet uppvaknande på ett sätt, men tyvärr också ett tecken på att man en gång också slumrat till i sin roll som opposition.

  Man har från både höger och vänster pratat om ”stabilt styre” i kommunen. I ett läge som detta borde det mest logiska och stabila vara att nuvarande styre tackar för sig och lämnar plats till de som faktiskt står för den budget som kommer att gälla i Alvesta. Tyvärr blev det i dagarna blev det även känt att S, MP och C har för avsikt att styra vidare i Alvesta med en moderat budget, samtidigt som Thomas Johnsson inte verkar ha några problem med detta.

  Vi tror det är fel väg att gå. Med den här sortens styre, där ett block driver oppositionens politik, riskerar eventuella framtida motgångar för Alvesta att mynna ut i att man skyller på varandras roll i situationen och skapar en otydlighet för väljarna vem det är som egentligen styr.

  Eftersom det finns ett majoritetsstöd för moderaternas budget, så tror vi att det även finns underlag för ett maktskifte. Exakt hur det ska se ut i detalj är kanske för tidigt att säga, men innan det kan ske krävs det av Thomas Johnsson och Moderaterna att börja ta sin roll som oppositionsråd på allvar. Stabilitet handlar inte om att man ska lägga sig platt för sin motståndare. Det handlar om att se till att skapa ett stöd och underlag för sin politik. Efter den senaste tidens Socialdemokratiska styre, känns det som att det är hög tid att man göra just det, på riktigt.

Test

This is a boxed content block. Click the edit button to edit this text.